Điều Khoản Sử Dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (“TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ” HOẶC “TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY”). TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY ĐƯỢC PENTAIR PLC HOẶC MỘT HOẶC MỘT SỐ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT TOÀN CẦU CỦA PENTAIR VÀ/HOẶC CƠ SỞ KINH DOANH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO THÔNG BÁO QUYỀN TÁC GIẢ TẠI CUỐI TRANG CHỦ CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (“CÔNG TY”, “CHÚNG TÔI và “CỦA CHÚNG TÔI” CUNG CẤP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG (“QUÝ KHÁCH”). Các thuật ngữ “Công Ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” khi được sử dụng trong các Điều Khoản Sử Dụng này có nghĩa là Công Ty và các công ty mẹ, công ty con, bộ phận, chi nhánh, hoặc công ty liên kết của họ.

1. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng cách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này, hoặc truy cập bất kỳ thông tin nào trên Trang Thông Tin Điện Tử này, quý khách đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu quý khách không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng sau, vui lòng không sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ Trang Thông Tin Điện Tử. Trang Thông Tin Điện Tử này là một trang thông tin điện tử kinh doanh và thương mại, và do đó, Trang Thông Tin Điện Tử này không dành cho trẻ em hoặc người vị thành niên. Các Điều Khoản Sử Dụng này tạo thành toàn bộ và thỏa thuận duy nhất giữa chúng tôi và quý khách về việc quý khách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý. Bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, cam đoan, bảo đảm và bản ghi nhớ trước đây hoặc đương thời đối với việc quý khách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này hoặc nội dung của trang Thông Tin Điện Tử, và các vấn đề của Điều Khoản Sử Dụng này, đều bị từ chối và thay thế cụ thể bởi các Điều Khoản Sử Dụng này. Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được cập nhật định kỳ và quý khách nên xem lại các Điều Khoản Sử Dụng này trước khi sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử, và tùy từng thời điểm khi quý khách quay lại Trang Thông Tin Điện Tử. Tất cả các cập nhật và thay đổi đối với các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này có nghĩa là quý khách chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó. Nếu quý khách không thể truy cập các Điều Khoản Sử Dụng này qua Internet, chúng tôi có thể cung cấp bản sao các Điều Khoản Sử Dụng mới nhất qua thư điện tử theo yêu cầu. VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (HOẶC CÁC PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY) VÀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (HOẶC CÁC PHẦN CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY), KHÔNG ĐƯỢC DỰ ĐỊNH VÀ BỊ CẤM, KHI VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG ĐÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.

2. QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung, chức năng, văn bản, tổ chức, lựa chọn và sắp xếp các yếu tố, đồ họa, thiết kế, biên dịch, chuyển đổi từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số và tất cả các vấn đề khác liên quan đến Trang Thông Tin Điện Tử, bao gồm nhưng không giới hạn, “ngoại hình và cảm nhận” của Trang Thông Tin Điện Tử này, được bảo vệ theo quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác và là tài sản của chúng tôi hoặc được bao gồm với sự cho phép của chủ sở hữu các quyền và được bảo vệ theo pháp luật về quyền tác giả và nhãn hiệu. Quý khách không có quyền sở hữu khi xem Trang Thông Tin Điện Tử này. Quý khách không được sử dụng, sao chép, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền tải hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào trên Trang Thông Tin Điện Tử này, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các Mục 4 và 5 của các Điều Khoản Sử Dụng này.

3. NHÃN HIỆU

Tất cả các tên, biểu trưng, ​​tên sản phẩm, tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế thương mại và/hoặc tên thương mại của Công Ty được hiển thị, trích dẫn hoặc chỉ ra trên Trang Thông Tin Điện Tử này là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ nhãn hiệu nào của bên thứ ba bị nghiêm cấm. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các Mục 4 và 5, bị nghiêm cấm.

4. HẠN CHẾ QUYỀN SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY

(a) Quý khách có thể xem, in hoặc tải xuống bất kỳ nội dung, đồ họa, biểu mẫu hoặc tài liệu nào từ Trang Thông Tin Điện Tử miễn là hoạt động đó dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng quý khách. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, truyền đưa, hiển thị, đăng tải, thực hiện, sao chép, cấp phép sử dụng, xuất bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp phép sử dụng thứ cấp, bán hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ hoặc sử dụng nội dung của Trang Thông Tin Điện Tử này theo bất kỳ cách nào. Không một phần nào của bất kỳ nội dung, biểu mẫu hoặc tài liệu nào có thể truy cập được tại Trang Thông Tin Điện Tử này có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào, mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. Bất kỳ sự cho phép nào được cấp không bao gồm bất kỳ chuyển nhượng quyền sở hữu nào. Nếu chúng tôi cung cấp các tính năng truyền thông xã hội với một số nội dung nhất định, quý khách sẽ thực hiện các hành động như được các tính năng đó cho phép. (b) Các hoạt động của quý khách trên Trang Thông Tin Điện Tử sẽ không: (i) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những quy định điều chỉnh việc kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai sự thật); (ii) chứa hoặc làm cho Trang Thông Tin Điện Tử này bị xâm nhập bởi bất kỳ vi rút, mã hoặc phần mềm độc hại dưới vỏ bọc phần mềm hợp pháp (trojan), sâu máy tính, bom hẹn giờ (time bombs), mã hủy (cancelbots), trứng Phục Sinh (easter eggs) hoặc các quy trình lập trình máy tính khác có thể làm hỏng, can thiệp bất lợi, lén lút ngăn chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào; (iii) tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc khiến chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi mất (toàn bộ hoặc một phần) dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác; (iv) đặt gánh nặng quá mức lên phần mềm và phần cứng được sử dụng liên quan đến Trang Thông Tin Điện Tử; (v) sử dụng bất kỳ rô bốt, nhện hoặc trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Trang Thông Tin Điện Tử cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang Thông Tin Điện Tử; (vi) sử dụng bất kỳ quy trình nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang Thông Tin Điện Tử hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác; (vii) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Trang Thông Tin Điện Tử; (viii) cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, gây hư hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Trang Thông Tin Điện Tử, máy chủ lưu trữ Trang Thông Tin Điện Tử hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang Thông Tin Điện Tử; (ix) tấn công Trang Thông Tin Điện Tử thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán; (x) cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang Thông Tin Điện Tử bằng cách khác; (xi) trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến việc truyền spam, thư rác, hoặc các thư điện tử hàng loạt không được yêu cầu khác; (xii) tìm cách lấy thông tin nhạy cảm hoặc nhận dạng cá nhân từ những người sử dụng khác của Trang Thông Tin Điện Tử; hoặc (xiii) sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Trang Thông Tin Điện Tử này, bao gồm, không giới hạn bằng việc (A) cung cấp liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất kỳ trang thông tin điện tử nào khác từ Trang Thông Tin Điện Tử này, hoặc (B) sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào trên Trang Thông Tin Điện Tử này. Ngoài ra, việc đăng tải hoặc truyền đưa bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc dung tục hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào đều bị nghiêm cấm. Không giới hạn các quy định ở trên, việc quý khách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử sẽ không nhằm mục đích lợi dụng, gây hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc làm hại người vị thành niên theo bất kỳ cách thức nào bằng cách cho họ xem nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc bằng cách khác. Ngoài ra, quý khách sẽ không (a) sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này để gửi, nhận có dụng ý, tải lên, tải về, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các Tiêu Chuẩn Nội Dung được nêu trong các Điều Khoản Sử Dụng này; (b) sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này để mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công Ty, nhân viên của Công Ty, người sử dụng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ thư điện tử hoặc tên hiển thị liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên); hoặc (c) sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này để tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác hạn chế hoặc ngăn chặn việc sử dụng hoặc hưởng thụ Trang Thông Tin Điện Tử của bất kỳ người nào, hoặc hành vi, theo xác định của chúng tôi, có thể gây hại cho Công Ty hoặc người sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý. (c) Nếu không có sự chấp thuận trước rõ ràng của chúng tôi, quý khách sẽ không được đăng tải hoặc truyền đưa qua Trang Thông Tin Điện Tử bất kỳ tài liệu nào có chứa quảng cáo hoặc bất kỳ lời chào mời nào liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ. Quý khách không được sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ mời chào thương mại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc mời người sử dụng trở thành người đăng ký của các dịch vụ thông tin trực tuyến khác cạnh tranh với Trang Thông Tin Điện Tử. (d) Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định và phán quyết của riêng mình, và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trước quý khách, chấm dứt, thay đổi hoặc đình chỉ quyền truy cập của quý khách vào Trang Thông Tin Điện Tử vì bất kỳ lý do gì, vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo.

5. TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ BẢO VỆ AN NINH CHO TÀI KHOẢN

(a) Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi hoặc sửa đổi Trang Thông Tin Điện Tử này, và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp trên Trang Thông Tin Điện Tử, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Thông Tin Điện Tử không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang Thông Tin Điện Tử hoặc toàn bộ Trang Thông Tin Điện Tử đối với người sử dụng, kể cả người sử dụng đã đăng ký. Quý khách chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để quý khách có quyền truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử và đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang Thông Tin Điện Tử thông qua kết nối Internet của quý khách đều biết về và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này. (b) Để truy cập Trang Thông Tin Điện Tử hoặc một số tài nguyên mà Trang Thông Tin Điện Tử cung cấp, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký hoặc thông tin khác. Điều kiện sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của quý khách là tất cả các thông tin mà quý khách cung cấp trên Trang Thông Tin Điện Tử là chính xác, cập nhật và đầy đủ. Quý khách đồng ý rằng tất cả các thông tin mà quý khách cung cấp để đăng ký với Trang Thông Tin Điện Tử này hoặc bằng cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên Trang Thông Tin Điện Tử, chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi và quý khách đồng ý với tất cả các hành động mà chúng tôi thực hiện đối với thông tin phù hợp với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi. (c) Nếu quý khách chọn hoặc được cung cấp tên người sử dụng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào khác, mà có thể là một phần của quy trình bảo vệ an ninh của chúng tôi, quý khách phải coi thông tin đó là bí mật và quý khách không được tiết lộ cho bất kỳ người hoặc thực thể nào khác. Quý khách cũng thừa nhận rằng tài khoản của quý khách, nếu có, là dành riêng của quý khách và đồng ý không cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử này hoặc các phần của nó bằng tên người sử dụng, mật khẩu hoặc thông tin bảo vệ an ninh khác của quý khách. Quý khách đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng tên người sử dụng hoặc mật khẩu của quý khách hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo vệ an ninh nào khác. Quý khách cũng đồng ý đảm bảo rằng quý khách thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên đăng nhập. Quý khách nên đặc biệt thận trọng khi truy cập tài khoản của mình từ máy vi tính công cộng hoặc máy vi tính dùng chung để người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của quý khách. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người sử dụng, mật khẩu hoặc phương thức nhận dạng khác, cho dù do quý khách lựa chọn hoặc do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do, bao gồm cả nếu, theo quan điểm của chúng tôi, quý khách đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Sử Dụng này.

6. LIÊN KẾT TỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trừ khi có quy định khác trong Mục 6 này, tất cả các liên kết từ trang thông tin điện tử của quý khách đến Trang Thông Tin Điện Tử phải nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Bất kể các quy định đã nêu ở trên, theo đây, chúng tôi đồng ý với các liên kết từ trang thông tin điện tử của quý khách đến Trang Thông Tin Điện Tử: (a) có mục đích hạn chế là quảng bá các hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi; (b) chỉ liên kết đến trang chủ của Trang Thông Tin Điện Tử và không liên kết đến các trang hoặc đồ họa “sâu hơn” của Trang Thông Tin Điện Tử; (c) không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu trưng nào của chúng tôi cho hình thức của liên kết hoặc hình thức khác; (d) không đề nghị quan hệ liên kết với hoặc chứng thực bởi chúng tôi về quý khách hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của quý khách; (e) không đặt Trang Thông Tin Điện Tử trong khung bên trong trang thông tin điện tử của quý khách khi liên kết được kích hoạt; và (f) không gây nhầm lẫn, làm giảm tính phân biệt hoặc gây tổn hại đến danh tiếng hoặc thiện chí của chúng tôi hoặc bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, do chúng tôi xác định theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt sự đồng ý trên vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Những người hoặc tổ chức cung cấp quyền truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử này thông qua một liên kết từ một trang thông tin điện tử khác chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung, tính chính xác, ý kiến ​​được bày tỏ, chính sách bảo mật, sản phẩm hoặc dịch vụ của hoặc có sẵn thông qua trang thông tin điện tử nguồn và đối với bất kỳ cam đoan nào được thực hiện hoặc hiển thị được tạo ra liên quan chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi. Bất kỳ sự chấp thuận hoặc đồng ý nào do chúng tôi đưa ra như được mô tả ở trên đều được chúng tôi đưa ra mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các liên kết đó và chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào như vậy. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cung cấp quyền truy cập hoặc thông tin liên quan đến Trang Thông Tin Điện Tử này, cho dù bằng liên kết hay bằng cách khác, đều có trách nhiệm cung cấp các Điều Khoản Sử Dụng này để người nhận được quyền truy cập hoặc thông tin đó được biết. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu cá nhân hoặc tổ chúc nói trên không làm như vậy.

7. CHÍNH SỬA, XÓA BỎ VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, nhưng không có nghĩa vụ nào, từ chối, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu nào được gửi đến hoặc đăng tải trên Trang Thông Tin Điện Tử và chấm dứt, thay đổi hoặc đình chỉ (một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn) bất kỳ khía cạnh nào của Trang Thông Tin Điện Tử (hoặc toàn bộ Trang Thông Tin Điện Tử) vào bất kỳ lúc nào và tùy từng thời điểm, mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với quý khách. Không giới hạn những quy định đã nêu ở trên, chúng tôi có quyền mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào xóa bỏ bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, cho rằng vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bằng cách khác có thể bị phản đối theo quyết định riêng của chúng tôi.

8. BỒI THƯỜNG

Quý khách đồng ý bồi thường, bào chữa, giải phóng và giữ cho chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi và các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của chúng tôi tránh khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, khiếu nại, tiền phạt, hình phạt và chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý, liên quan đến việc quý khách vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc việc quý khách truy cập hoặc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử hoặc bất kỳ thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang Thông Tin Điện Tử này.

9. KHÔNG BẢO ĐẢM VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Tất cả các dẫn chiếu trên Trang Thông Tin Điện Tử này đến các thông tin, tài liệu, sản phẩm và dịch vụ áp dụng cho các thông tin, tài liệu, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp ở các quốc gia hoặc vùng tài phán được chỉ định chỉ liên quan đến thông tin đó, trừ khi có quy định khác. Không có nội dung nào trong Trang Thông Tin Điện Tử này cấu thành đề nghị mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi ở bất kỳ vùng tài phán nào. Trang Thông Tin Điện Tử này chỉ dành cho mục đích thông tin. (a) THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TỪ, TẠI HOẶC THÔNG QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, “NGUYÊN BẢN” VÀ KHÔNG AI TRONG CHÚNG TÔI, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY MANG TÍNH NGẦM ẨN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, (1) CÁC BẢO ĐẢM MANG TÍNH NGẦM ẨN VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, (2) BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM, (3) BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHẬM TRỄ, GIÁN ĐOẠN, LỖI HOẶC THIẾU SÓT, TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, (4) BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUYỀN ĐƯA HOẶC PHÂN PHỐI CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY HOẶC TÍNH KHẢ DỤNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM HOẶC ĐỊA ĐIỂM CỤ THỂ NÀO, (5) BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, TÍNH HỢP LỆ, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ, ĐỘ TIN CẬY CỦA, HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY, VÀ (6) BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ MÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN, VÀ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NHƯ VẬY ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY HOẶC BẢN THÂN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÓ THỂ CÓ LỖI, SỰ CỐ HOẶC CÁC HẠN CHẾ KHÁC. KHÔNG AI TRONG CHÚNG TÔI, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỀ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY. Quý khách có trách nhiệm đánh giá (hoặc trưng cầu tư vấn chuyên nghiệp về) tính chính xác và đầy đủ của tất cả thông tin, tuyên bố, ý kiến ​​và các tài liệu khác trên Trang Thông Tin Điện Tử này hoặc bất kỳ trang thông tin điện tử nào mà Trang Thông Tin Điện Tử được liên kết đến. Một số vùng tài phán không cho phép loại trừ hoặc từ chối trách nhiệm đối với một số bảo đảm nhất định. Theo đó, một số tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên có thể không áp dụng cho quý khách. Chúng tôi không tìm cách loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý về việc cam đoan giả tạo. Các quyền theo luật định của quý khách với tư cách là người tiêu dùng, nếu có, không bị ảnh hưởng bởi điều này. (b) KHÔNG AI TRONG CHÚNG TÔI, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC QUÝ KHÁCH HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NÀO KHÁC VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT, KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC XẢY RA SAU, MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU, TỔN THẤT DO VI RÚT GÂY RA, MẤT THU NHẬP HOẶC LỢI NHUẬN, TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA, HOẶC CÁC TỔN THẤT KHÁC THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO HOẶC CÓ BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO, CHO DÙ DỰA TRÊN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, GÂY THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC: (1) PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC THIẾU TÍNH KHẢ DỤNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC BẤT KỲ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀO MÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN, HOẶC (2) LÀ DO VI RÚT LÂY NHIỄM SANG THIẾT BỊ MÁY VI TÍNH CỦA QUÝ KHÁCH HOẶC TÀI SẢN KHÁC DO QUÝ KHÁCH TRUY CẬP VÀO, SỬ DỤNG HOẶC DUYỆT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC VIỆC QUÝ KHÁCH TẢI VỀ BẤT KỲ TÀI LIỆU, DỮ LIỆU, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, BẢN GHI HÌNH HOẶC BẢN GHI ÂM NÀO TỪ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT ĐÓ. QUÝ KHÁCH HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC THIẾT LẬP CÁC QUY TRÌNH NHƯ VẬY ĐỂ SAO LƯU DỮ LIỆU VÀ KIỂM TRA VI-RÚT KHI QUÝ KHÁCH CHO LÀ CẦN THIẾT. ĐÂY LÀ GIỚI HẠN TOÀN DIỆN VỀ TRÁCH NHIỆM ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. MỘT SỐ VÙNG TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH. NẾU BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ VÔ HIỆU HOẶC KHÔNG THỂ THI HÀNH VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ, THÌ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA CHÚNG TÔI, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY ĐỐI VỚI CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ MÀ BẰNG CÁCH KHÁC ĐÁNG LẼ ĐÃ ĐƯỢC GIỚI HẠN, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 100 ĐÔ LA MỸ. CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM CÁCH LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI CAM ĐOAN GIẢ TẠO. (c) QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY VÀ THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP MÀ KHÔNG CÓ NHỮNG TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÊN ĐÂY.

10. GIỚI HẠN VỀ THÔNG TIN

Quý khách tự gánh chịu rủi ro về việc dựa vào nội dung của Trang Thông Tin Điện Tử này cho bất kỳ mục đích nào của quý khách. Tất cả các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, các cuộc thảo luận kỹ thuật và các báo cáo có trên Trang Thông Tin Điện Tử này chỉ mang tính chất tư vấn. Cả chúng tôi lẫn các công ty liên kết của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào thuộc bất kỳ loại nào (lỗi đánh máy hoặc lỗi khác).

11. ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

(a) Chúng tôi bảo lưu quyền và quý khách cho phép chúng tôi sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc quý khách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này và tất cả thông tin do quý khách cung cấp theo bất kỳ cách nào phù hợp với Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Bằng cách gửi tài liệu cho chúng tôi, quý khách tự động cấp hoặc đảm bảo rằng chủ sở hữu của tài liệu đó đã rõ ràng cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép được miễn phí bản quyền, trên toàn cầu, mang tính vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, hiển thị, dịch và phân phối tài liệu đó (toàn bộ hoặc một phần) và/hoặc kết hợp tài liệu đó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức nào, trên bất kỳ phương tiện nào hoặc với bất kỳ công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển. Quý khách cũng cho phép bất kỳ người sử dụng nào khác của Trang Thông Tin Điện Tử truy cập, xem, lưu trữ hoặc sao chép tài liệu cho mục đích dùng cho cá nhân của người sử dụng đó. Quý khách cấp cho chúng tôi quyền chỉnh sửa, sao chụp, hiển thị, xuất bản và phân phối bất kỳ tài liệu nào do quý khách cung cấp trên Trang Thông Tin Điện Tử. (b) Trang Thông Tin Điện Tử có thể chứa bảng tin, phòng trò chuyện, trang thông tin điện tử hoặc hồ sơ cá nhân, diễn đàn, bảng thông báo và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch Vụ Tương Tác”) cho phép người sử dụng đăng tải, gửi, công bố, hiển thị hoặc truyền đưa cho người sử dụng khác hoặc người khác (sau đây gọi là “đăng tải”) nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “Đóng Góp Của Người Dùng”) trên hoặc thông qua Trang Thông Tin Điện Tử. Tất cả các Đóng Góp Của Người Dùng phải tuân thủ các Tiêu Chuẩn Nội Dung được quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này. Mọi Đóng Góp Của Người Dùng mà quý khách đăng lên Trang Thông Tin Điện Tử sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bằng cách cung cấp bất kỳ Đóng Góp Của Người Dùng nào trên Trang Thông Tin Điện Tử, quý khách cấp cho chúng tôi và các công ty liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và mỗi người trong số họ và những người được cấp phép, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và bằng cách khác tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào. (c) Quý khách cam đoan và đảm bảo rằng (i) quý khách sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng Góp Của Người Dùng và có quyền cấp giấy phép đã được cấp ở trên cho chúng tôi và các công ty liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng như từng người trong số họ và những người được cấp phép, người kế nhiệm và người nhận chuyển nhương tương ứng của chúng tôi; và (ii) tất cả các Đóng Góp Của Người Dùng của quý khách tuân thủ và sẽ tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này. Quý khách hiểu và thừa nhận rằng quý khách chịu trách nhiệm về bất kỳ Đóng Góp Của Người Dùng nào mà quý khách gửi hoặc đóng góp và quý khách, chứ không phải Công Ty, hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và sự phù hợp của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ trước bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng Góp Của Người Dùng nào do quý khách hoặc bất kỳ người sử dụng nào khác của Trang Thông Tin Điện Tử đăng tải. (d) Chúng tôi có quyền (i) xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Đóng Góp Của Người Dùng nào vì bất kỳ lý nào hoặc không cần lý do theo quyết định riêng của chúng tôi; (ii) thực hiện bất kỳ hành động nào đối với bất kỳ Đóng Góp Của Người Dùng nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả nếu chúng tôi tin rằng Đóng Góp Của Người Dùng đó vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm cả các Tiêu Chuẩn Nội Dung, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ người hoặc thực thể nào, đe dọa sự an toàn cá nhân của những người sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử hoặc công chúng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công Ty; (iii) tiết lộ danh tính của quý khách hoặc thông tin khác về quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do quý khách đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ; (iv) thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, đưa ra cơ quan thi hành pháp luật, bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Trang Thông Tin Điện Tử nào; hoặc (v) chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của quý khách vào toàn bộ hoặc một phần Trang Thông Tin Điện Tử vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều Khoản Sử Dụng này. Không giới hạn những quy định đã nêu ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thi hành pháp luật nào hoặc theo lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Trang Thông Tin Điện Tử. QUÝ KHÁCH TỪ BỎ VÀ GIỮ CHO CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRÁNH KHỎI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI BẤT KỲ BÊN NÀO Ở TRÊN TRONG HOẶC DO KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC ĐIỀU TRA VÀ TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN LÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC ĐIỀU TRA BỞI MỘT BÊN NÓI TRÊN HOẶC CƠ QUAN THI HÀNH PHÁP LUẬT. Tuy nhiên, chúng tôi không thể và không cam kết xem xét tài liệu trước khi tài liệu được đăng trên Trang Thông Tin Điện Tử và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng tài liệu bị phản đối sau khi tài liệu đã được đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc truyền đưa, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người sử dụng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm trước bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động được mô tả trong mục này. (e) Các tiêu chuẩn nội dung sau đây (“các Tiêu Chuẩn Nội Dung”) áp dụng cho bất kỳ và tất cả các Đóng Góp Của Người Dùng và việc sử dụng các Dịch Vụ Tương Tác. Toàn bộ Đóng Góp Của Người Dùng phải tuân thủ toàn bộ pháp luật và các quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế. Không giới hạn những quy định đã nêu ở trên, Đóng Góp Của Người Dùng không được: (i) chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, kích động hoặc có thể bị phản đối; (ii) quảng bá tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tính dục hoặc tuổi tác; (iii) vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền tác giả hoặc tài sản sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác; (iv) vi phạm quyền hợp pháp (bao gồm quyền công bố và quyền riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo pháp luật hoặc các quy định hiện hành hoặc có thể mâu thuẫn với các Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi; (v) có khả năng lừa dối bất kỳ người nào; (vi) thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào; (vii) gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng làm khó chịu, gây xấu hổ, báo động hoặc gây phiền toái cho bất kỳ người nào khác; (viii) mạo danh bất kỳ người nào, hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của quý khách với bất kỳ người hoặc thực thể nào; (ix) liên quan đến các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng và các hoạt động xúc tiến thương mại khác, hàng đổi hàng hoặc quảng cáo; hoặc (x) tạo ấn tượng rằng Đóng Góp Của Người Dùng xuất phát từ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi hay bất kỳ người hoặc thực thể nào khác, nếu không thuộc trường hợp này.

12. THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, vì Thông Báo đó có thể thay đổi theo thời gian, là một phần của các Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng cách đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc và hiểu các điều khoản của Thông Báo Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi và quý khách đồng ý với các điều khoản đó. Cả chúng tôi lẫn các công ty liên kết của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước quý khách về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, mang tính trừng phạt hoặc xảy ra sau, có thể do bất kỳ vi phạm nào đối với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư.

13. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BÊN THỨ BA

Trang Thông Tin Điện Tử có thể chứa các liên kết và/hoặc quảng cáo đến các trang thông tin điện tử khác để tạo sự thuận tiện cho quý khách. Các trang thông tin điện tử đó không phải do điều hành hoặc kiểm soát. Cả chúng tôi lẫn các công ty liên kết của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm về các hành động, nội dung, ý kiến ​​chính xác được thể hiện, chính sách về quyền riêng tư, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua các trang thông tin điện tử đó hoặc được cung cấp thông qua các tài nguyên này hoặc xuất hiện trên các trang thông tin điện tử đó. Cả chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trước quý khách về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra hoặc bị cáo buộc là do việc quý khách sử dụng hoặc dựa vào các trang thông tin điện tử đó. Chúng tôi đã không điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, sự đầy đủ hoặc việc tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành của bất kỳ trang thông tin điện tử nào trong số này. Việc bao gồm bất kỳ trang thông tin điện tử được liên kết nào trên Trang Thông Tin Điện Tử không có nghĩa là chúng tôi phê duyệt, chấp nhận hoặc xác nhận trang thông tin điện tử được liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang thông tin điện tử đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan nào dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc đưa ra bất kỳ bảo đảm nào thuộc bất kỳ loại nào, cho dù là rõ ràng, mang tính ngầm ẩn, hoặc bằng cách khác về bất kỳ trang thông tin điện tử nào mà quý khách có thể truy cập thông qua Trang Thông Tin Điện Tử, nội dung của các trang thông tin điện tử đó hoặc các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua các trang thông tin điện tử đó. Nếu quý khách quyết định rời khỏi Trang Thông Tin Điện Tử và truy cập các trang thông tin điện tử khác này, quý khách sẽ tự gánh chịu mọi rủi ro khi làm việc đó. Tất cả các quy tắc, chính sách (bao gồm cả chính sách về quyền riêng tư) và quy trình hoạt động của các trang thông tin điện tử đó sẽ áp dụng cho quý khách khi ghé thăm các trang thông tin điện tử đó. Việc sử dụng Google Maps phải tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ Bổ Sung của Google Maps / Google Earth hiện hành tại https://maps.google.com/help/terms_maps.html và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Của Google tại https://www.google.com/policies/privacy/.

14. QUYỀN TÁC GIẢ VÀ ĐẠI DIỆN QUYỀN TÁC GIẢ

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác và chúng tôi yêu cầu quý khách cũng làm như vậy. Nếu quý khách tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành việc xâm phạm quyền tác giả, vui lòng cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau: (a) Chữ ký điện tử hoặc chữ ký tươi của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền tác giả; (b) Mô tả tác phẩm có quyền tác giả mà quý khách cho rằng đã bị xâm phạm; (c) Mô tả về vị trí của tài liệu mà quý khách cho là xâm phạm trên Trang Thông Tin Điện Tử; (d) Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của quý khách; (e) Tuyên bố của quý khách rằng quý khách tin tưởng ngay tình rằng việc sử dụng đang bị tranh chấp không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc pháp luật cho phép; và (f) Tuyên bố của quý khách, được đưa ra phải chịu hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong Thông Báo của quý khách là chính xác và quý khách là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả.

15. THÔNG TIN VÀ THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Trang Thông Tin Điện Tử này chứa thông tin về chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi. Mặc dù thông tin này được cho là chính xác vào ngày thông tin được chuẩn bị, chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ cập nhật thông tin này hoặc bất kỳ thông cáo báo chí nào. Thông tin về các tổ chức mà không phải là chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi có trong thông cáo báo chí hoặc các phương tiện khác không nên được dựa vào khi được chúng tôi cung cấp hoặc xác nhận.

16. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều Khoản Sử Dụng này và thỏa thuận được giao kết bằng sự chấp nhận của quý khách thông qua việc quý khách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử sẽ được coi như được ký và thực hiện ở Minnesota, và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật của Bang Minnesota, mà không xét đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Việc truy cập hoặc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này hoặc thông tin, tài liệu, sản phẩm và/hoặc dịch vụ trên Trang Thông Tin Điện Tử này có thể bị cấm theo pháp luật ở các quốc gia hoặc vùng tài phán nhất định. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về việc sử dụng hoặc truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử này ngoài phạm vi quyền hạn của doanh nghiệp được quy định theo thông báo quyền tác giả ở cuối trang chủ của Trang Thông Tin Điện Tử này và quý khách có trách nhiệm tuân thủ toàn bộ pháp luật hiện hành của quốc gia nơi mà quý khách đang truy cập Trang Thông Tin Điện Tử này. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào của quý khách đối với Trang Thông Tin Điện Tử (và/hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có liên quan) phải được thực hiện trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân hành động phát sinh hoặc được từ bỏ vĩnh viễn và cấm và tất cả các hành động sẽ được tuân theo những giới hạn được quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này. Ngôn ngữ trong các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được hiểu theo nghĩa hợp lý và không hoàn toàn ủng hộ hoặc chống lại một trong hai bên. Tất cả các thủ tục pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ chỉ được đưa ra tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Tiểu bang Minnesota. Quý khách rõ ràng tuân theo quyền tài phán duy nhất của các tòa án nói trên và đồng ý với quá trình xử lý dịch vụ ngoài lãnh thổ. Bất kể những quy định đã nêu ở trên, chúng tôi vẫn có quyền khởi kiện các thủ tục pháp lý ở bất kỳ vùng tài phán nào mà chúng tôi tin rằng việc vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này đang diễn ra hoặc có nguồn gốc. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều Khoản Sử Dụng này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, những phần còn lại của các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Trong phạm vi mà bất kỳ điều gì trong hoặc liên kết với Trang Thông Tin Điện Tử xung đột hoặc không nhất quán với các Điều Khoản Sử Dụng này, thì các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ kiểm soát. Việc chúng tôi không cưỡng chế thi hành bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được coi là sự từ bỏ điều khoản đó cũng như quyền cưỡng chế thi hành điều khoản đó. Không có quan hệ đại lý, liên danh, liên doanh hoặc lao động nào được tạo ra do các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc việc quý khách sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử và chúng tôi cũng như quý khách đều không có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc bên kia về bất kỳ khía cạnh nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào mà sẽ ràng buộc bên kia, trừ khi được một bên cho phép bằng văn bản về việc ràng buộc.

17. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng nhấp vào liên kết Liên Hệ Với Chúng Tôi trên trang Thông Tin Điện Tử này. Chúng tôi hy vọng rằng quý khách thích chuyến ghé thăm của quý khách tại Trang Thông Tin Điện Tử này và nhận được nhiều thông tin hữu ích. Xin chân thành cảm ơn.

 

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

Giỏ hàng